1. Definice

1.1. Provozovatel (Prodejce) Aplikace je společnost JONA s.r.o., DIČ CZ62064126, Benešovo nám. 2519, 530 02 Pardubice, e-mail: info@comgym.cz, tel.: 721800500.

1.2. „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci včetně přidružených služeb s názvem ComGym (Computer Gymnastics), která je dostupná na internetové adrese https://comgym.cz/ .

1.3. Zkratka „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.4. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP a Licenční smlouvě.

1.5. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP a v Licenční smlouvě.

1.6. „Licenční smlouva“ je smlouvou upravující podmínky užívání Aplikace Uživatelem.

1.7. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

1.8. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1.9. „Přihlašovací údaje“ znamená unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování nebo úpravě Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

1.10. „Předplacené období“ znamená časové období, po které může Uživatel Aplikaci využívat.

1.11. „Kredit“ znamená předplacení služeb, tj. počet bodů, které může Uživatel použít k úhradě za používání Aplikace.

1.12. „Smluvní strany“ uzavírající tuto smlouvu jsou Uživatel a Provozovatel (Prodejce).

 

  1. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1. Zobrazení tlačítka „Registrovat“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je Smlouva uzavřena.

2.3. Kliknutím na pole, které obsahuje popis ve znění „Obchodní podmínky“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu bodu 2.2. Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

2.4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

 

  1. Užívání Aplikace

3.1. Pro nově registrovaného Uživatele může Provozovatel poskytnout užívání Aplikace „na zkoušku“ zdarma po omezenou dobu od registrace a s určitou výší Kreditu.

3.2. Užívání Aplikace zdarma „na zkoušku“ je možné pro Uživatele pouze jednou, a to po registraci. Další užívání Aplikace je pouze placené.

3.3. Provozovatel uděluje Uživateli licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace pro daný typ Uživatelského účtu a při dodržení podmínek uvedených v Licenční smlouvě.

3.4. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v aktuálním ceníku platném v době odeslání objednávky. Ceník je možné zobrazit ve veřejné části Aplikace.

3.5. Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak hned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

3.6. Provozovatel je po uplynutí doby Licence (Předplacené období) nebo vyčerpání limitu používání Aplikace (Kreditu) oprávněn Uživateli plně nebo částečně znepřístupnit některé funkcionality Aplikace.

3.7. Uživatel má právo zřídit si pouze jeden Uživatelský účet.

3.8. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

3.9. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.10. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv bez uvedení důvodu odstavit nebo změnit.

3.11. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.12. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli nevznikla užíváním Aplikace žádná škoda.

 

  1. Databáze

4.1. Uživatel nemá právo strojově (zejména pomocí tzv. Softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

4.2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

4.3. Uživatel má právo prostřednictvím funkcionalit Aplikace měnit záznamy spojené s jeho Uživatelským účtem.

 

  1. Odpovědnost za škodu

5.1. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli a nebo Uživatelem při používání Aplikace.

5.2. Aplikace má pouze doporučující a informační charakter a za veškeré škody vzniklé jejím užíváním zodpovídá Uživatel.

 

  1. Změny VOP

6.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

6.2. Smluvní strany (Uživatel i Provozovatel) ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu Uživatelem zadané do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní lhůtě 30 kalendářních dnů, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná.

6.3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. K obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 

  1. Ochrana osobních údajů

7.1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

  1. Povinné údaje pro spotřebitele

8.1. Tento článek VOP je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky (OSVČ) nebo obchodní společnosti.

8.2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že adresa pro doručování písemností je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele, včetně výše uvedené e-mailové adresy a telefonního čísla.

8.3. Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše je stanovena v Aplikaci na stránce Ceník.

8.4. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je uveden v uživatelském prostředí Aplikace.

8.5. Uživateli nevznikají náklady na dodání.

8.6. K užívání aplikace je nutný přístup k síti Internet a internetový prohlížeč. Toto zajišťuje Uživatel na své náklady.

8.6. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence.

8.7. Údaje o uzavření Smlouvy včetně těchto podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu.

8.8. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou svého Uživatelského účtu a jeho prostřednictvím je opravit. Pokud Aplikace neumožňuje tyto chyby opravit, provede opravu prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci.

8.9. Provozovatel dodržuje platné zákony České republiky. Žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky pro mimosoudní řešení sporů.

8.10. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikaci se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP. V případě prokázané vady nebo nefunkčnosti Aplikace má Uživatel právo na vrácení nevyužitého kreditu.

8.11. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky.

 

  1. Rozhodné právo

9.1. Tyto VOP, jakožto i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky.

9.2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

9.3. Bude-li kterékoli ustanovení této SMLOUVY shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným podle platných právních předpisů, nebude považováno za součást SMLOVY a zbytek SMLOUVY bude i nadále platný a vymahatelný v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

  1. Účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 14.10.2019