1. Smluvní strany

Tato Licenční smlouva pro koncového uživatele je smlouvou, která se uzavírá mezi:

společností Corefis s.r.o., Benešovo nám. 2519, 530 02 Pardubice (poskytovatel licence), vlastnící veškerá práva k APLIKACI Computer Gymnastics (ComGym), a koncovým uživatelem (vy).

 

  1. Předmět smlouvy

2.1. Tato SMLOUVA upravuje podmínky používání APLIKACE Computer Gymnastics koncovým uživatelem. APLIKACE Computer Gymnastic (ComGym) zahrnuje software a služby včetně jejich aktualizací a související DOKUMENTACE. DOKUMENTACÍ se rozumí všechny uživatelské příručky, texty, obrazové, audio a video záznamy, včetně animací, použité APLIKACÍ.

2.2. POSKYTOVATEL může příležitostně APLIKACI přejmenovat nebo změnit název či logo použité u APLIKACE. Tyto změny nebudou mít vliv na platnost všech ujednání této SMLOUVY a také na vaše předplatné k APLIKACI, délku PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ ani výši zůstatku KREDITU.

2.3. APLIKACE a všechny její části, včetně doprovodných služeb a materiálů, je chráněna autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakožto i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.

2.4. APLIKACE se neprodává, pouze se uděluje licence k jejímu používání za podmínek upravených touto SMLOUVOU.

2.5. Není-li v této SMLOUVĚ uvedeno jinak, používání APLIKACE vám neposkytuje žádná práva nebo nárok na práva duševního vlastnictví na APLIKACI a DOKUMENTACI.

2.6. POSKYTOVATEL si vyhrazuje veškerá práva na APLIKACI a DOKUMENTACI včetně všech souvisejících autorských práv, patentů, práv na obchodní tajemství, ochranných známek a práv duševního vlastnictví.

2.7. Použití APLIKACE v rozporu s touto SMLOUVOU nebo další prodej či distribuce bez výslovného svolení POSKYTOVATELE je považováno za závažné porušení této SMLOUVY a může znamenat porušení příslušných zákonů o autorských právech.

 

  1. Definice pojmů

3.1. „POSKYTOVATEL“ – poskytovatel licence, vlastník veškerých práv k APLIKACI.

3.2. „PRODEJCE“ – subjekt, který prodává nebo zprostředkovává prodej APLIKACE koncovému uživateli.

3.3. „PROVOZOVATEL“ – subjekt, který technicky zajišťuje provoz a dostupnost APLIKACE.

3.4. „UŽIVATEL“ – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která užívá APLIKACI (koncový uživatel).

3.5. „UŽIVATELSKÝ ÚČET“ – neveřejná část APLIKACE, která je UŽIVATELI přístupná po zadání PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

3.6. „PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE“ – unikátní kombinace přihlašovacího jména UŽIVATELE a hesla zvoleného UŽIVATELEM nebo automaticky vygenerovaném APLIKACÍ.

3.7. „APLIKACE“ – Aplikace Computer Gymnastic (ComGym) zahrnuje software a služby včetně jejich aktualizací a související DOKUMENTACE.

3.8. „DOKUMENTACE“ – všechny uživatelské příručky, texty, obrazové, audio a video záznamy, včetně animací, používané APLIKACÍ.

3.9. „LICENČNÍ PODMÍNKY“ – podmínky, za kterých můžete Aplikaci používat. Jsou definované touto SMLOUVOU.

3.10. „VOP“ – všeobecné obchodní podmínky jsou pravidla upravující podmínky předplatného za využívání APLIKACE, spolu s podmínkami pro typy zařízení, povolený počet zařízení nebo osob, které mohou aplikaci využívat.

3.11. „PŘEDPLACENÉ OBDOBÍ“ – časové období, po které může UŽIVATEL APLIKACI využívat.

3.12. „KREDIT“ – předplacení služeb, tj.  počet bodů, které může koncový uživatel využít k úhradě za používání APLIKACE.

3.13. „AKTUALIZACE“ – změny částí APLIKACE a jejich funkcí a související DOKUMENTACE.

 

  1. Licence

4.1. Odsouhlasením této SMLOUVY je vám poskytnuta nevýhradní licence na omezený počet použití APLIKACE po sjednanou dobu uvedenou v příslušných podmínkách včetně všech prodloužení nebo obnovení sjednané doby (PŘEDPLACENÉ OBDOBÍ ) a rozsahu (KREDIT), za předpokladu, že souhlasíte s podmínkami a ujednáními této SMLOUVY.

4.2. Počet použití APLIKACE je omezen výší KREDITU, který určuje nevyčerpaný rozsah předplacených služeb.

4.3. Pokud dojde k vyčerpání rozsahu předplacených služeb (KREDIT není dostatečný pro čerpanou službu), dojde k omezení činností poskytovaných APLIKACÍ.

4.4. KREDIT je možné navýšit novým nákupem předplacených služeb.

4.5. Pokud uplyne časový limit určený PŘEDPLACENÝM OBDOBÍM, dojde k omezení činností poskytovaných APLIKACÍ.

4.6. PŘEDPLACENÉ OBDOBÍ je možné navýšit nákupem licence na zvolené PŘEDPLACENÉ OBDOBÍ.

4.7. APLIKACE je určena pro osobní použití koncovým UŽIVATELEM. Uživatel může mít pouze jeden UŽIVATELSKÝ ÚČET.

4.8. Veškeré druhy reklamy na APLIKACI jsou možné pouze po písemném souhlasu POSKYTOVATELE.

4.9. Touto SMLOUVOU se zavazuje užívat APLIKACI v souladu s návodem k používání, který je součástí DOKUMENTACE.

4.10. Touto SMLOUVOU se zavazuje dodržovat Závazná pravidla a Kontraindikace pro použití APLIKACE, které jsou uvedeny v DOKUMENTACI.

4.11. APLIKACE ke svému fungování vyžaduje aktivní a stabilní připojení k internetu. Proto je vaší odpovědností zajistit na své náklady, abyste měli k dispozici aktivní a stabilní připojení k internetu.

 

  1. Aktualizace

5.1. Poskytovatel může během vašeho PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ bez vašeho zvláštního svolení či souhlasu provádět AKTUALIZACE nebo změny částí APLIKACE a DOKUMENTACE.

5.2. Poskytovatel zcela dle svého uvážení určí, kdy a zda jsou AKTUALIZACE vhodné, přičemž není povinen vám jakékoli AKTUALIZACE poskytovat.

5.3. Každá AKTUALIZACE bude považována za součást APLIKACE pro všechny účely dle této SMLOUVY.

5.4. AKTUALIZACE mohou jak doplňovat, tak odebírat určité funkční prvky a funkce dané APLIKACE, případně mohou APLIKACI úplně nahradit. Změny obsahu, funkčních prvků a funkcí AKTUALIZACÍ jsou zcela na uvážení POSKYTOVATELE. PRODEJCE nebo PROVOZOVATEL není povinen vám nabízet možnost odmítnout nebo odložit AKTUALIZACI.

5.5. Pro dosažení maximálního efektu z využívání APLIKACE je třeba, abyste povolovali stahování, instalaci nebo aktivaci nových AKTUALIZACÍ.

5.6. POSKYTOVATEL, PROVOZOVATEL i PRODEJCE může dle vlastního uvážení přestat poskytovat služby pro jinou než nejaktuálnější verzi APLIKACE.

 

  1. Jednání, které je uživateli zejména zakázáno

Nesmíte provádět ani umožnit třetím stranám, aby prováděli tyto činnosti:

6.1. Jakýmkoliv způsobem APLIKACI analyzovat, měnit, překládat ji do jiných programovacích či národních jazyků nebo zdrojového tvaru nebo jiných tvarů, zahrnovat ji nebo její části do jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původní APLIKACE a jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní struktury APLIKACE.

6.2. Měnit, upravovat nebo jinak pozměňovat APLIKACI, včetně použití škodlivého kódu či omezení běžné detekce škodlivého kódu. Škodlivý kód znamená jakýkoli kód, vlastnost, rutinu nebo zařízení určené nebo navržené, aby automaticky nebo při určité události nebo při provedení či neprovedení určité akce nebo na pokyn či pod kontrolou jakékoli osoby nebo subjektu: (a) naruší provoz jakéhokoli softwaru, služby, zařízení, majetku, sítě nebo dat; (b) způsobí, že jakýkoli software, služba, zařízení, majetek, síť nebo data budou zničeny, pozměněny, vymazány, poškozeny nebo jinak narušeny nebo bude zhoršen jejich provoz; nebo (c) umožní jakékoli osobě nebo subjektu přístup, převzetí kontroly, zničení, změnu, vymazání, poškození nebo jiné narušení či zhoršení provozu jakékoli části softwaru, služby, zařízení, majetku, sítě nebo dat, a jakýkoli počítačový virus, červ, trap door, back door, časová bomba, škodlivý program nebo mechanismus, jako je softwarový zámek nebo rutina pro kontrolu hesel, kontrolu sériového čísla CPU, časovou závislost nebo jakýkoli jiný kód určený k aktivitám popsaným v této definici.

6.3. APLIKACI ani DOKUMENTACI nesmíte kopírovat ani používat jinak, než je uvedeno v této SMLOUVĚ.

6.4. Sdílet jakékoli straně, kromě PRODEJCE a PRODEJCEM určených zástupců, autorizační kód, číslo licence, kombinace přístupových údajů (uživatelského jména a hesla) nebo jiného aktivačního kódu nebo čísla, poskytnutého prodejcem za účelem používání APLIKACE.

6.5. Nestanoví-li jiná smlouva mezi vámi a POSKYTOVATELEM, nesmíte APLIKACI a DOKUMENTACI publikovat, předprodávat, distribuovat, vysílat, předávat, sdělovat, převádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo poskytovat sublicenci na ně, včetně jejich částí.

6.6. Testovat nebo srovnávat, sdílet nebo zveřejňovat výsledky testování a srovnávání jakéhokoli činnosti APLIKACE bez předchozího psaného souhlasu POSKYTOVATELE.

6.7. Prolomit nebo obejít, pokusit se prolomit nebo obejít nebo autorizovat nebo asistovat jakékoli třetí straně při prolomení nebo obcházení kontrol použití APLIKACE.

 

  1. Omezená záruka – odpovědnost POSKYTOVATELE, PROVOZOVATELE a PRODEJCE

7.1. POSKYTOVATEL, PROVOZOVATEL a PRODEJCE poskytují APLIKACI „tak jak je“ a nezaručují výsledky, kterých používáním APLIKACE dosáhnete.

7.2. POSKYTOVATEL, PROVOZOVATEL ani PRODEJCE na sebe neberou jakoukoliv odpovědnost za ztrátu výnosů, zisků, dat nebo za speciální nepřímé následné nebo nahodilé škody. Zejména neručí za škody vzniklé nesprávným provozováním APLIKACE v rozporu s podmínkami uvedenými v DOKUMENTACI a této SMLOUVĚ.

7.3. APLIKACE má pouze informační a doporučující charakter, a proto veškerou odpovědnost za efekt a následky použití APLIKACE přebírá koncový UŽIVATEL. POSKYTOVATEL doporučuje absolvovat školení pro efektivní používání APLIKACE. Informace o školeních můžete získat u PRODEJCE.

7.4. POSKYTOVATEL nezaručuje, že APLIKACE bude fungovat správně v jakémkoli zařízení nebo s jakoukoli konkrétní konfigurací hardware nebo software.

7.5. Chcete-li uplatnit reklamaci, řiďte se postupem, který stanovil PRODEJCE, od nějž jste APLIKACI získali. Pokud APLIKACE nebude fungovat v souladu s DOKUMENTACÍ, můžete po PRODEJCI vyžadovat vrácení poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část předplaceného KREDITU. Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním APLIKACE se softwarem, hardwarem,  či jinými materiály a službami neposkytovanými PRODEJCEM, nebo zařízeními, softwarem či jinými materiály, které neodpovídají požadavkům uvedeným v DOKUMENTACI.

7.6. POSKYTOVATEL, PROVOZOVATEL ani PRODEJCE nemají odpovědnost za neplnění nebo opožděné plnění způsobené zcela nebo zčásti výpadkem veřejných služeb, včetně dodávek elektřiny, výpadkem internetu, poruchami telekomunikačních nebo IT služeb, poruchami telekomunikačních nebo IT zařízení, stávkami nebo jinými pracovněprávními spory, válečnými akty, teroristickými činy, útoky na informační technologie či jejich narušení, povodněmi, sabotáží, požárem, jinými přírodními katastrofami nebo zásahy vyšší moci či jinou příčinou, kterou POSKYTOVATEL nebo PRODEJCE nemohl při vynaložení přiměřené snahy ovlivnit.

 

  1. Ochrana soukromí

Zpracování osobních a jiných informací v této SMLOUVĚ zahrnuje následující.

8.1. Informace, které poskytnete PRODEJCI nebo partnerovi PRODEJCE v průběhu objednání APLIKACE či prodloužení předplatného , včetně vašeho jména, fakturační adresy (včetně poštovního směrovacího čísla), e-mailové adresy, telefonního čísla, čísla platební karty nebo účtu, ověřovacího kód platební karty nebo účtu, data vydání platební karty a data vypršení platnosti, hesla, které jste zvolili pro svůj účet u prodejce a dalších fakturačních údajů dle definice v zásadách ochrany osobních údajů PRODEJCE.

8.2. Informace, které PRODEJCE nebo POSKYTOVATEL shromáždí v průběhu zpracování a plnění vašich objednávek APLIKACE a prodloužení PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ nebo KREDITU, včetně informací o značce, modelu, operačním systému a dalších identifikačních podrobnostech vašeho zařízení, poskytovatele internetových služeb, adresu vašeho internetového protokolu (IP).

8.3. Povolujete PRODEJCI a POSKYTOVATELI použít vaše údaje pro účely popsané v zásadách ochrany osobních údajů. Berete na vědomí, že takové použití vašich údajů zahrnuje zpracování a plnění vašich objednávek předplatného, zlepšování APLIKACE a poskytování informací vám o APLIKACI a službách, které máte předplacené, a nabízení vám dalších funkcí APLIKACE. Berete na vědomí, že PRODEJCE a POSKYTOVATEL může sdílet vaše údaje s partnery jako například poskytovateli e-commerce platformy a zpracovateli plateb, dodavateli, poskytujícími vám podporu a služby  jménem PRODEJCE a POSKYTOVATELE, poskytujícími PRODEJCI nebo členovi skupiny PRODEJCE analýzy o nákupech a o chybách APLIKACE. Také berete na vědomí, že PRODEJCE nebo člen skupiny PRODEJCE může sdílet údaje, které jsou anonymizované a agregované třetími stranami kvůli analýze trendů.

 

  1. Zvláštní ujednání

9.1. POSKYTOVATEL může tuto SMLOUVU kdykoli změnit prostřednictvím oznámení, které obdržíte v souladu s touto SMLOUVOU. Jestliže budete danou APLIKACI dále používat ve lhůtě delší než 30 dnů ode dne oznámení, bude to znamenat, že oznámenou změnu této SMLOUVY přijímáte.

9.2. POSKYTOVATEL může požadovat, abyste oznámené změny SMLOUVY před dalším používáním APLIKACE přijali. Pokud změny SMLOUVY odmítnete přijmout, POSKYTOVATEL vám může znemožnit další používání APLIKACE. V takovém případě můžete získat zpět poměrnou část částky předplatného, kterou jste za zbývající nebo nevyužitou část PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ nebo KREDITU zaplatili.

9.3. Bude-li kterékoli ustanovení této SMLOUVY shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným podle platných právních předpisů, nebude považováno za součást SMLOVY a zbytek SMLOUVY bude i nadále platný a vymahatelný v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

 

  1. Ukončení

10.1. Tato SMLOUVA bude okamžitě ukončena, pokud porušíte kteroukoli povinnost obsaženou v ní, což způsobí odnětí všech práv, jež případně máte na získání aktualizací nebo vrácení poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ a KREDITU. POSKYTOVATEL si v případě vašeho porušení kterékoli povinnosti obsažené v této SMLOUVĚ, vyhrazuje právo na libovolné další prostředky nápravy dostupné podle zákona. Vyloučení a omezení odpovědnosti POSKYTOVATELE a PRODEJCE a členů skupiny PRODEJCE a partnerů  obsažená v tomto ujednání zůstávají v platnosti i po ukončení této SMLOUVY.

10.2. POSKYTOVATEL, PROVOZOVATEL nebo PRODEJCE může zasláním oznámení kdykoli okamžitě tuto SMLOUVU ukončit a váš výlučný prostředek nápravy ve spojení s tímto ukončením bude omezen na vrácení poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část KREDITU. Od data účinnosti takového ukončení již nebudete oprávněni používat APLIKACI ani DOKUMENTACI.