Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

 1. Definice

1.1. Provozovatel (Prodejce) Aplikace je společnost JONA s.r.o., DIČ CZ62064126, Benešovo nám. 2519, 530 02 Pardubice, e-mail: info@comgym.cz, tel.: 721800500.

1.2. „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci včetně přidružených služeb s názvem ComGym (Computer Gymnastics), která je dostupná na internetové adrese htpps//comgym.cz .

1.3. Zkratka „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.4. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP a Licenční smlouvě.

1.5. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP a v Licenční smlouvě.

1.6. „Licenční smlouva“ je smlouvou upravující podmínky užívání Aplikace Uživatelem.

1.7. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

1.8. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1.9. „Přihlašovací údaje“ znamená unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování nebo úpravě Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

1.10. „Předplacené období“ znamená časové období, po které může Uživatel Aplikaci využívat.

1.11. „Kredit“ znamená předplacení služeb, tj. počet bodů, které může Uživatel použít k úhradě za používání Aplikace.

1.12. „Smluvní strany“ uzavírající tuto smlouvu jsou Uživatel a Provozovatel (Prodejce).

 

 1. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1. Zobrazení tlačítka „Registrovat“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je Smlouva uzavřena.

2.3. Kliknutím na pole, které obsahuje popis ve znění „Obchodní podmínky“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu bodu 2.2. Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

2.4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

 

 1. Užívání Aplikace

3.1. Pro nově registrovaného Uživatele může Provozovatel poskytnout užívání Aplikace „na zkoušku“ zdarma po omezenou dobu od registrace a s určitou výší Kreditu.

3.2. Užívání Aplikace zdarma „na zkoušku“ je možné pro Uživatele pouze jednou, a to po registraci. Další užívání Aplikace je pouze placené.

3.3. Provozovatel uděluje Uživateli licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace pro daný typ Uživatelského účtu a při dodržení podmínek uvedených v Licenční smlouvě.

3.4. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v aktuálním ceníku platném v době odeslání objednávky. Ceník je možné zobrazit ve veřejné části Aplikace.

3.5. Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak hned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

3.6. Provozovatel je po uplynutí doby Licence (Předplacené období) nebo vyčerpání limitu používání Aplikace (Kreditu) oprávněn Uživateli plně nebo částečně znepřístupnit některé funkcionality Aplikace.

3.7. Uživatel má právo zřídit si pouze jeden Uživatelský účet.

3.8. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

3.9. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.10. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv bez uvedení důvodu odstavit nebo změnit.

3.11. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.12. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli nevznikla užíváním Aplikace žádná škoda.

 

 1. Databáze

4.1. Uživatel nemá právo strojově (zejména pomocí tzv. Softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

4.2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

4.3. Uživatel má právo prostřednictvím funkcionalit Aplikace měnit záznamy spojené s jeho Uživatelským účtem.

 

 1. Odpovědnost za škodu

5.1. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli a nebo Uživatelem při používání Aplikace.

5.2. Aplikace má pouze doporučující a informační charakter a za veškeré škody vzniklé jejím užíváním zodpovídá Uživatel.

 

 1. Změny VOP

6.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

6.2. Smluvní strany (Uživatel i Provozovatel) ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu Uživatelem zadané do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní lhůtě 30 kalendářních dnů, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná.

6.3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. K obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 

 1. Ochrana osobních údajů

7.1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

 1. Povinné údaje pro spotřebitele

8.1. Tento článek VOP je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky (OSVČ) nebo obchodní společnosti.

8.2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že adresa pro doručování písemností je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele, včetně výše uvedené e-mailové adresy a telefonního čísla.

8.3. Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše je stanovena v Aplikaci na stránce Ceník.

8.4. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je uveden v uživatelském prostředí Aplikace.

8.5. Uživateli nevznikají náklady na dodání.

8.6. K užívání aplikace je nutný přístup k síti Internet a internetový prohlížeč. Toto zajišťuje Uživatel na své náklady.

8.6. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence.

8.7. Údaje o uzavření Smlouvy včetně těchto podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu.

8.8. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou svého Uživatelského účtu a jeho prostřednictvím je opravit. Pokud Aplikace neumožňuje tyto chyby opravit, provede opravu prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci.

8.9. Provozovatel dodržuje platné zákony České republiky. Žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky pro mimosoudní řešení sporů.

8.10. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikaci se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP. V případě prokázané vady nebo nefunkčnosti Aplikace má Uživatel právo na vrácení nevyužitého kreditu.

8.11. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky.

 

 1. Rozhodné právo

9.1. Tyto VOP, jakožto i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky.

9.2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

9.3. Bude-li kterékoli ustanovení této SMLOUVY shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným podle platných právních předpisů, nebude považováno za součást SMLOVY a zbytek SMLOUVY bude i nadále platný a vymahatelný v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

 1. Účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 14.10.2019

 

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

 1. Smluvní strany

Tato Licenční smlouva pro koncového uživatele je smlouvou, která se uzavírá mezi:

společností Corefis s.r.o., Benešovo nám. 2519, 530 02 Pardubice (poskytovatel licence), vlastnící veškerá práva k APLIKACI Computer Gymnastics (ComGym), a koncovým uživatelem (vy).

 

 1. Předmět smlouvy

2.1. Tato SMLOUVA upravuje podmínky používání APLIKACE Computer Gymnastics koncovým uživatelem. APLIKACE Computer Gymnastic (ComGym) zahrnuje software a služby včetně jejich aktualizací a související DOKUMENTACE. DOKUMENTACÍ se rozumí všechny uživatelské příručky, texty, obrazové, audio a video záznamy, včetně animací, použité APLIKACÍ.

2.2. POSKYTOVATEL může příležitostně APLIKACI přejmenovat nebo změnit název či logo použité u APLIKACE. Tyto změny nebudou mít vliv na platnost všech ujednání této SMLOUVY a také na vaše předplatné k APLIKACI, délku PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ ani výši zůstatku KREDITU.

2.3. APLIKACE a všechny její části, včetně doprovodných služeb a materiálů, je chráněna autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakožto i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.

2.4. APLIKACE se neprodává, pouze se uděluje licence k jejímu používání za podmínek upravených touto SMLOUVOU.

2.5. Není-li v této SMLOUVĚ uvedeno jinak, používání APLIKACE vám neposkytuje žádná práva nebo nárok na práva duševního vlastnictví na APLIKACI a DOKUMENTACI.

2.6. POSKYTOVATEL si vyhrazuje veškerá práva na APLIKACI a DOKUMENTACI včetně všech souvisejících autorských práv, patentů, práv na obchodní tajemství, ochranných známek a práv duševního vlastnictví.

2.7. Použití APLIKACE v rozporu s touto SMLOUVOU nebo další prodej či distribuce bez výslovného svolení POSKYTOVATELE je považováno za závažné porušení této SMLOUVY a může znamenat porušení příslušných zákonů o autorských právech.

 

 1. Definice pojmů

3.1. „POSKYTOVATEL“ – poskytovatel licence, vlastník veškerých práv k APLIKACI.

3.2. „PRODEJCE“ – subjekt, který prodává nebo zprostředkovává prodej APLIKACE koncovému uživateli.

3.3. „PROVOZOVATEL“ – subjekt, který technicky zajišťuje provoz a dostupnost APLIKACE.

3.4. „UŽIVATEL“ – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která užívá APLIKACI (koncový uživatel).

3.5. „UŽIVATELSKÝ ÚČET“ – neveřejná část APLIKACE, která je UŽIVATELI přístupná po zadání PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

3.6. „PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE“ – unikátní kombinace přihlašovacího jména UŽIVATELE a hesla zvoleného UŽIVATELEM nebo automaticky vygenerovaném APLIKACÍ.

3.7. „APLIKACE“ – Aplikace Computer Gymnastic (ComGym) zahrnuje software a služby včetně jejich aktualizací a související DOKUMENTACE.

3.8. „DOKUMENTACE“ – všechny uživatelské příručky, texty, obrazové, audio a video záznamy, včetně animací, používané APLIKACÍ.

3.9. „LICENČNÍ PODMÍNKY“ – podmínky, za kterých můžete Aplikaci používat. Jsou definované touto SMLOUVOU.

3.10. „VOP“ – všeobecné obchodní podmínky jsou pravidla upravující podmínky předplatného za využívání APLIKACE, spolu s podmínkami pro typy zařízení, povolený počet zařízení nebo osob, které mohou aplikaci využívat.

3.11. „PŘEDPLACENÉ OBDOBÍ“ – časové období, po které může UŽIVATEL APLIKACI využívat.

3.12. „KREDIT“ – předplacení služeb, tj.  počet bodů, které může koncový uživatel využít k úhradě za používání APLIKACE.

3.13. „AKTUALIZACE“ – změny částí APLIKACE a jejich funkcí a související DOKUMENTACE.

 

 1. Licence

4.1. Odsouhlasením této SMLOUVY je vám poskytnuta nevýhradní licence na omezený počet použití APLIKACE po sjednanou dobu uvedenou v příslušných podmínkách včetně všech prodloužení nebo obnovení sjednané doby (PŘEDPLACENÉ OBDOBÍ ) a rozsahu (KREDIT), za předpokladu, že souhlasíte s podmínkami a ujednáními této SMLOUVY.

4.2. Počet použití APLIKACE je omezen výší KREDITU, který určuje nevyčerpaný rozsah předplacených služeb.

4.3. Pokud dojde k vyčerpání rozsahu předplacených služeb (KREDIT není dostatečný pro čerpanou službu), dojde k omezení činností poskytovaných APLIKACÍ.

4.4. KREDIT je možné navýšit novým nákupem předplacených služeb.

4.5. Pokud uplyne časový limit určený PŘEDPLACENÝM OBDOBÍM, dojde k omezení činností poskytovaných APLIKACÍ.

4.6. PŘEDPLACENÉ OBDOBÍ je možné navýšit nákupem licence na zvolené PŘEDPLACENÉ OBDOBÍ.

4.7. APLIKACE je určena pro osobní použití koncovým UŽIVATELEM. Uživatel může mít pouze jeden UŽIVATELSKÝ ÚČET.

4.8. Veškeré druhy reklamy na APLIKACI jsou možné pouze po písemném souhlasu POSKYTOVATELE.

4.9. Touto SMLOUVOU se zavazuje užívat APLIKACI v souladu s návodem k používání, který je součástí DOKUMENTACE.

4.10. Touto SMLOUVOU se zavazuje dodržovat Závazná pravidla a Kontraindikace pro použití APLIKACE, které jsou uvedeny v DOKUMENTACI.

4.11. APLIKACE ke svému fungování vyžaduje aktivní a stabilní připojení k internetu. Proto je vaší odpovědností zajistit na své náklady, abyste měli k dispozici aktivní a stabilní připojení k internetu.

 

 1. Aktualizace

5.1. Poskytovatel může během vašeho PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ bez vašeho zvláštního svolení či souhlasu provádět AKTUALIZACE nebo změny částí APLIKACE a DOKUMENTACE.

5.2. Poskytovatel zcela dle svého uvážení určí, kdy a zda jsou AKTUALIZACE vhodné, přičemž není povinen vám jakékoli AKTUALIZACE poskytovat.

5.3. Každá AKTUALIZACE bude považována za součást APLIKACE pro všechny účely dle této SMLOUVY.

5.4. AKTUALIZACE mohou jak doplňovat, tak odebírat určité funkční prvky a funkce dané APLIKACE, případně mohou APLIKACI úplně nahradit. Změny obsahu, funkčních prvků a funkcí AKTUALIZACÍ jsou zcela na uvážení POSKYTOVATELE. PRODEJCE nebo PROVOZOVATEL není povinen vám nabízet možnost odmítnout nebo odložit AKTUALIZACI.

5.5. Pro dosažení maximálního efektu z využívání APLIKACE je třeba, abyste povolovali stahování, instalaci nebo aktivaci nových AKTUALIZACÍ.

5.6. POSKYTOVATEL, PROVOZOVATEL i PRODEJCE může dle vlastního uvážení přestat poskytovat služby pro jinou než nejaktuálnější verzi APLIKACE.

 

 1. Jednání, které je uživateli zejména zakázáno

Nesmíte provádět ani umožnit třetím stranám, aby prováděli tyto činnosti:

6.1. Jakýmkoliv způsobem APLIKACI analyzovat, měnit, překládat ji do jiných programovacích či národních jazyků nebo zdrojového tvaru nebo jiných tvarů, zahrnovat ji nebo její části do jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původní APLIKACE a jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní struktury APLIKACE.

6.2. Měnit, upravovat nebo jinak pozměňovat APLIKACI, včetně použití škodlivého kódu či omezení běžné detekce škodlivého kódu. Škodlivý kód znamená jakýkoli kód, vlastnost, rutinu nebo zařízení určené nebo navržené, aby automaticky nebo při určité události nebo při provedení či neprovedení určité akce nebo na pokyn či pod kontrolou jakékoli osoby nebo subjektu: (a) naruší provoz jakéhokoli softwaru, služby, zařízení, majetku, sítě nebo dat; (b) způsobí, že jakýkoli software, služba, zařízení, majetek, síť nebo data budou zničeny, pozměněny, vymazány, poškozeny nebo jinak narušeny nebo bude zhoršen jejich provoz; nebo (c) umožní jakékoli osobě nebo subjektu přístup, převzetí kontroly, zničení, změnu, vymazání, poškození nebo jiné narušení či zhoršení provozu jakékoli části softwaru, služby, zařízení, majetku, sítě nebo dat, a jakýkoli počítačový virus, červ, trap door, back door, časová bomba, škodlivý program nebo mechanismus, jako je softwarový zámek nebo rutina pro kontrolu hesel, kontrolu sériového čísla CPU, časovou závislost nebo jakýkoli jiný kód určený k aktivitám popsaným v této definici.

6.3. APLIKACI ani DOKUMENTACI nesmíte kopírovat ani používat jinak, než je uvedeno v této SMLOUVĚ.

6.4. Sdílet jakékoli straně, kromě PRODEJCE a PRODEJCEM určených zástupců, autorizační kód, číslo licence, kombinace přístupových údajů (uživatelského jména a hesla) nebo jiného aktivačního kódu nebo čísla, poskytnutého prodejcem za účelem používání APLIKACE.

6.5. Nestanoví-li jiná smlouva mezi vámi a POSKYTOVATELEM, nesmíte APLIKACI a DOKUMENTACI publikovat, předprodávat, distribuovat, vysílat, předávat, sdělovat, převádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo poskytovat sublicenci na ně, včetně jejich částí.

6.6. Testovat nebo srovnávat, sdílet nebo zveřejňovat výsledky testování a srovnávání jakéhokoli činnosti APLIKACE bez předchozího psaného souhlasu POSKYTOVATELE.

6.7. Prolomit nebo obejít, pokusit se prolomit nebo obejít nebo autorizovat nebo asistovat jakékoli třetí straně při prolomení nebo obcházení kontrol použití APLIKACE.

 

 1. Omezená záruka – odpovědnost POSKYTOVATELE, PROVOZOVATELE a PRODEJCE

7.1. POSKYTOVATEL, PROVOZOVATEL a PRODEJCE poskytují APLIKACI „tak jak je“ a nezaručují výsledky, kterých používáním APLIKACE dosáhnete.

7.2. POSKYTOVATEL, PROVOZOVATEL ani PRODEJCE na sebe neberou jakoukoliv odpovědnost za ztrátu výnosů, zisků, dat nebo za speciální nepřímé následné nebo nahodilé škody. Zejména neručí za škody vzniklé nesprávným provozováním APLIKACE v rozporu s podmínkami uvedenými v DOKUMENTACI a této SMLOUVĚ.

7.3. APLIKACE má pouze informační a doporučující charakter, a proto veškerou odpovědnost za efekt a následky použití APLIKACE přebírá koncový UŽIVATEL. POSKYTOVATEL doporučuje absolvovat školení pro efektivní používání APLIKACE. Informace o školeních můžete získat u PRODEJCE.

7.4. POSKYTOVATEL nezaručuje, že APLIKACE bude fungovat správně v jakémkoli zařízení nebo s jakoukoli konkrétní konfigurací hardware nebo software.

7.5. Chcete-li uplatnit reklamaci, řiďte se postupem, který stanovil PRODEJCE, od nějž jste APLIKACI získali. Pokud APLIKACE nebude fungovat v souladu s DOKUMENTACÍ, můžete po PRODEJCI vyžadovat vrácení poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část předplaceného KREDITU. Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním APLIKACE se softwarem, hardwarem,  či jinými materiály a službami neposkytovanými PRODEJCEM, nebo zařízeními, softwarem či jinými materiály, které neodpovídají požadavkům uvedeným v DOKUMENTACI.

7.6. POSKYTOVATEL, PROVOZOVATEL ani PRODEJCE nemají odpovědnost za neplnění nebo opožděné plnění způsobené zcela nebo zčásti výpadkem veřejných služeb, včetně dodávek elektřiny, výpadkem internetu, poruchami telekomunikačních nebo IT služeb, poruchami telekomunikačních nebo IT zařízení, stávkami nebo jinými pracovněprávními spory, válečnými akty, teroristickými činy, útoky na informační technologie či jejich narušení, povodněmi, sabotáží, požárem, jinými přírodními katastrofami nebo zásahy vyšší moci či jinou příčinou, kterou POSKYTOVATEL nebo PRODEJCE nemohl při vynaložení přiměřené snahy ovlivnit.

 

 1. Ochrana soukromí

Zpracování osobních a jiných informací v této SMLOUVĚ zahrnuje následující.

8.1. Informace, které poskytnete PRODEJCI nebo partnerovi PRODEJCE v průběhu objednání APLIKACE či prodloužení předplatného , včetně vašeho jména, fakturační adresy (včetně poštovního směrovacího čísla), e-mailové adresy, telefonního čísla, čísla platební karty nebo účtu, ověřovacího kód platební karty nebo účtu, data vydání platební karty a data vypršení platnosti, hesla, které jste zvolili pro svůj účet u prodejce a dalších fakturačních údajů dle definice v zásadách ochrany osobních údajů PRODEJCE.

8.2. Informace, které PRODEJCE nebo POSKYTOVATEL shromáždí v průběhu zpracování a plnění vašich objednávek APLIKACE a prodloužení PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ nebo KREDITU, včetně informací o značce, modelu, operačním systému a dalších identifikačních podrobnostech vašeho zařízení, poskytovatele internetových služeb, adresu vašeho internetového protokolu (IP).

8.3. Povolujete PRODEJCI a POSKYTOVATELI použít vaše údaje pro účely popsané v zásadách ochrany osobních údajů. Berete na vědomí, že takové použití vašich údajů zahrnuje zpracování a plnění vašich objednávek předplatného, zlepšování APLIKACE a poskytování informací vám o APLIKACI a službách, které máte předplacené, a nabízení vám dalších funkcí APLIKACE. Berete na vědomí, že PRODEJCE a POSKYTOVATEL může sdílet vaše údaje s partnery jako například poskytovateli e-commerce platformy a zpracovateli plateb, dodavateli, poskytujícími vám podporu a služby  jménem PRODEJCE a POSKYTOVATELE, poskytujícími PRODEJCI nebo členovi skupiny PRODEJCE analýzy o nákupech a o chybách APLIKACE. Také berete na vědomí, že PRODEJCE nebo člen skupiny PRODEJCE může sdílet údaje, které jsou anonymizované a agregované třetími stranami kvůli analýze trendů.

 

 1. Zvláštní ujednání

9.1. POSKYTOVATEL může tuto SMLOUVU kdykoli změnit prostřednictvím oznámení, které obdržíte v souladu s touto SMLOUVOU. Jestliže budete danou APLIKACI dále používat ve lhůtě delší než 30 dnů ode dne oznámení, bude to znamenat, že oznámenou změnu této SMLOUVY přijímáte.

9.2. POSKYTOVATEL může požadovat, abyste oznámené změny SMLOUVY před dalším používáním APLIKACE přijali. Pokud změny SMLOUVY odmítnete přijmout, POSKYTOVATEL vám může znemožnit další používání APLIKACE. V takovém případě můžete získat zpět poměrnou část částky předplatného, kterou jste za zbývající nebo nevyužitou část PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ nebo KREDITU zaplatili.

9.3. Bude-li kterékoli ustanovení této SMLOUVY shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným podle platných právních předpisů, nebude považováno za součást SMLOVY a zbytek SMLOUVY bude i nadále platný a vymahatelný v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

 

 1. Ukončení

10.1. Tato SMLOUVA bude okamžitě ukončena, pokud porušíte kteroukoli povinnost obsaženou v ní, což způsobí odnětí všech práv, jež případně máte na získání aktualizací nebo vrácení poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ a KREDITU. POSKYTOVATEL si v případě vašeho porušení kterékoli povinnosti obsažené v této SMLOUVĚ, vyhrazuje právo na libovolné další prostředky nápravy dostupné podle zákona. Vyloučení a omezení odpovědnosti POSKYTOVATELE a PRODEJCE a členů skupiny PRODEJCE a partnerů  obsažená v tomto ujednání zůstávají v platnosti i po ukončení této SMLOUVY.

10.2. POSKYTOVATEL, PROVOZOVATEL nebo PRODEJCE může zasláním oznámení kdykoli okamžitě tuto SMLOUVU ukončit a váš výlučný prostředek nápravy ve spojení s tímto ukončením bude omezen na vrácení poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část KREDITU. Od data účinnosti takového ukončení již nebudete oprávněni používat APLIKACI ani DOKUMENTACI.

 

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Kdo jsme.

Vážený uživateli, registrací získáte přístup k neveřejné části aplikace https://comgym.cz/. Pro potřeby registrace a používání aplikace potřebujeme o Vás znát některé informace. Tento dokument upravuje pravidla zacházení s údaji, které nám v souvislosti s užíváním této aplikace sdělíte. Prodejcem a provozovatelem této aplikace je společnost JONA s.r.o., IČO: CZ62064126, Benešovo nám. 2519, 530 02 Pardubice. Své dotazy a případné požadavky zašlete na e-mailovou adresu gdpr@comgym.cz.

 1. Cookies

Na těchto stránkách používáme cookies pro účely analýzy užívání webových stránek, zlepšení jejich funkčnosti a obsahu. Používání cookies můžete zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Budete-li pokračovat v prohlížení stránek https://comgym.cz, souhlasíte s použitím cookies.

2.1 Co jsou Cookies?

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho počítače. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2.2. Druhy souborů cookies.

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení našich internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření okna prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

2.3. Využívání souborů cookies.

Soubory cookies používáme pro personalizaci obsahu a analýze návštěvnosti našich stránek. Informace o tom, jak naše stránky používáte, sdílíme se svými partnery.

 1. Údaje, které o Vás budeme shromažďovat.
  • Při registraci jsou povinné následující údaje. Vaše e-mailová adresa, která je zároveň identifikátorem Vašeho registračního účtu. Jméno, příjmení a telefonní číslo potřebujeme znát pro případnou komunikaci s Vámi. Dále zadejte datum a případně hodinu narození (pokud ji znáte). Pozor, vyplňte správné datum Vašeho narození, záznam po odeslání registrace nelze změnit. Datum narození je povinný údaj, systém ho využívá pro výpočet biorytmů. Pokud uvedete nesprávné datum narození, nemusí být navržené cviky pro Vás optimální. Pokud neznáte hodinu narození, vyplňte 0:00. Dále můžete být požádáni o zadání Vaší hmotnosti (váhy), výšky a případně krevní skupiny (pokud ji znáte) nebo další údaje o Vašich potížích jako bolestivá místa těle, omezení některých pohybů.
  • Informace, které nám nebo našim partnerům poskytnete v průběhu objednání aplikace či prodloužení předplatného, včetně Vašeho jména, fakturační adresy (včetně poštovního směrovacího čísla), e-mailové adresy, telefonního čísla, čísla platební karty nebo účtu, ověřovacího kód platební karty nebo účtu, data vydání platební karty a data vypršení platnosti, hesla, které jste zvolili pro svůj účet u prodejce a dalších fakturačních údajů.
  • Informace, které shromáždíme v průběhu zpracování a plnění Vašich objednávek aplikace a prodloužení předplaceného období nebo kreditu, včetně informací o značce, modelu, operačním systému a dalších identifikačních podrobnostech vašeho zařízení, poskytovatele internetových služeb, adresu vašeho internetového protokolu (IP).
 2. Ochrana údajů
  • Poskytnuté údaje jsou uschovány v chráněné části stránek https://comgym.cz/ .
  • Přihlašovací údaje nesdělujte třetím osobám.
  • Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 3. Další ujednání.
  • Povolujete Prodejci a Provozovateli Aplikace a přidružených služeb použít vaše údaje pro účely popsané v zásadách ochrany osobních údajů. Berete na vědomí, že takové použití vašich údajů zahrnuje zpracování a plnění vašich objednávek předplatného, zlepšování aplikace a poskytování informací vám o aplikaci a službách, které máte předplacené, a nabízení vám dalších funkcí aplikace. Berete na vědomí, že prodejce a provozovatel může sdílet vaše údaje s partnery jako například poskytovateli e-commerce platformy a zpracovateli plateb, dodavateli, poskytujícími vám podporu a služby jménem prodejce a provozovatele, poskytujícími prodejci nebo členovi skupiny prodejce analýzy o nákupech a o chybách aplikace. Také berete na vědomí, že prodejce nebo člen skupiny prodejce může sdílet údaje, které jsou anonymizované a agregované třetím stranám kvůli analýze trendů.
  • Vaše údaje můžete upravovat po přihlášení do svého účtu.
  • Uživatel může požádat Poskytovatele o smazání svého účtu, včetně všech záznamů, zasláním žádosti na e-mail gdpr@comgym.cz . Provozovatel tak učiní po obdržení žádosti. Pozor tento krok je nevratný. Můžete si pouze založit nový účet, ale všechny údaje původního účtu včetně nevyužitého kreditu budou smazány. Ztrácíte tím nárok na vrácení poměrné částky za nevyužitý kredit.